Prawa pacjenta dot. dokumentacji medycznej: Wydanie dokumentacji medycznej

W związku z tym, że wielu rodziców ma niekiedy problemy z uzyskaniem dokumentacji medycznej dotyczącej ich dzieci poniżej zamieszczone są podstawy prawne do uzyskania takiej dokumentacji ze szpitala:

Art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej mówi, iż:
"Art. 18. 1. Zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu.

2. Zakład opieki zdrowotnej zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

3. Zakład udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:
1)pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta."

Dodam, że rodzic jest przedstawicielem ustawowym dziecka.

Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji są podane w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2001 r.w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.(Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2001 r.)

Na odmowę wydania lub bezczynność można skarżyć szpital do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Lepiej od razu złożyć oficjalne pismo z podaniem podstaw prawnych i uszczegółowieniem, iż rodzice chcą całej dokumentacji (w tym tzn. dokumentacji wewnętrznej), kierując je do dyrekcji szpitala (za potwierdzeniem odbioru). Wtedy szpital będzie się znacznie bardziej liczyć z prawami rodziców.

Zebrała: Anna Olej